Získejte až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo do vaší domácnosti. Stačí si zažádat o kotlíkovou dotaci.

Co to jsou kotlíkové dotace a kdo a jak o ni může požádat se dočtete v našem článku.

Co to je kotlíková dotace?

Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem znečištěného ovzduší, který primárně způsobuje lokální vytápění domácností. Na základě toho se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo finančně podpořit občany při výměně starých kotlů za nové ekologické.

Očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace byly spuštěné v roce 2015 v rámci Operačního programu Životního prostředí. Peníze jsou čerpané z evropských fondů a využívat je mohou přímo občané. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celém našem území.

Vyměňte uhelné kotle

Za nevhodné kotle se považují kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Nejčastěji jsou to uhelné kotle, které vytvářejí látky způsobující vážné potíže dýchacího ústrojí. Takových kotlů je na území České republiky až 350 tisíc.

Kraje vyhlašují výzvy pro občany

Kotlíkové dotace se vyřizují před konkrétní kraje České republiky. Nejprve je tak nutné počkat až kraj vyhlásí výzvy pro občany. O výzvách se můžete informovat na webových stránkách kraje, na vývěsce kraje nebo na speciálním telefonním čísle kraje.

Kotlíkové dotace mají sice svá obecná pravidla, která jsou daná Ministerstvem životního prostředí, ale jednotlivé kraje si je mohou upravovat a rozšiřovat. Žádost je tak možné podat až po vyhlášení těchto podmínek krajem.

Základní pravidla

O peníze na koupi nového ekologického kotle může zažádat fyzická osoba vlastnící rodinný dům a splní následující podmínky.

Směrnice o Ekodesignu vybrané tepelné zařízení musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta určuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisích limitů
Povinná spolupráce s odborníkem instalace nových zařízení musí být provedena kvalifikovaným topenářem
Dodatečné podmínky pro neúsporné domy domy s horší energetickou třídou než C musí realizovat dodatečná “mikro” energetická opatření

O Kotlíkové dotace je možné žádat také zpětně. Náklady a výdaje se uznávají od 15. července 2015. proplacení probíhá zpětně, a to na základě předložení dokumentace, která potvrzuje provedení výměny kotle a podle dokladů o úhradě.

Na co můžete podporu získat?

  • tepelné čerpadlo vzduch voda, země – voda, voda – voda
  • kotel na pevné palivo
  • plynový kondenzační kotel
  • instalaci solárně-termických soustav pro přitápění
  • “mikro” energetická opatření

Peníze je možné čerpat na stavební práce spojené s instalací nového zařízení a také na zpracování projektové dokumentace.

Výše dotace

Výše kotlíkové dotace pro rok 2016 je 70 – 85 % z uznatelných nákladů, jejichž strop je 150 000 Kč. Maximální výše, které je možné dosáhnout je 127 500 Kč a je pevně stanovena podle účelu využití.

Výše příspěvků je možné navýšit o 5 procentních bodů, a to v případě, že majitel žije v obci, která se nachází v prioritním území. Z prioritní území se považují oblasti, ve kterých dochází k trvalému překročení alespoň jednoho z emisních limitů.

  • 70 % způsobilých výdajů – kotel spalující pouze uhlí
  • 75 % způsobilých výdajů – kotel kombinující uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel
  • 80 % způsobilých výdajů – tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu