Stavební deník je nedílnou součástí prováděné stavby. Jeho náležitosti uvádí paragraf 157 stavebního zákona. Chystáte-li se stavět dům, určitě na stavební deník narazíte. Ba co víc, budete se muset naučit, jak ho vést. Ovšem nebojte se, není to nikterak složité a my vám navíc v dnešním článku poradíme.

Co říká zákon

Stavební zákon říká, že stavební deník je potřeba vést u každé stavby, která vyžaduje stavební povolení, nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Tento stavební deník musí vést buď zhotovitel stavby, případně stavebník, je-li stavba prováděna svépomoci. Dále stavební zákon vyjmenovává osoby, které jsou oprávněné do stavebního deníku provádět záznamy. Jedná se například o stavbyvedoucího, osobu provádějící kontrolu stavby, autorizovaného inženýra atd.…

Základní údaje

Stavební deník musí obsahovat identifikační údaje, kterými jsou zejména: název stavby, místo stavby, obchodní firma, či místo podnikání, jméno zhotovitele, jméno stavebníka (investora stavby), jméno projektanta a jména osob, která zabezpečují odborné vedení prováděné stavby. Stavební deník dále musí obsahovat údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci o stavbě.

Co musí obsahovat

Záznamy se do deníku zapisují každý den a musí obsahovat především jména a příjmení osob, které na stavbě ten den pracují, klimatické podmínky, popis prováděných činností a jejich časový postup, dodávky materiálů, nasazení mechanizačních prostředků.

Dále musí být v deníku uvedeny záznamy o prováděných kontrolách, případné úrazy. Protokol o předání stavby, havárie ohrožující životní prostředí.

Stavební deník je možné vést v papírové i elektronické formě. Na vyžádání musí být ihned předložen ke kontrole všem oprávněným osobám a státním institucím. Je nutné ho po dokončení stavby nejméně dalších 5 let archivovat.

 

J. H.