Rozhodli jste se ke stavbě vysněného domu? Nenechte si svůj sen zkazit radonem. Věnujte mu velkou pozornost již při projektování domu. Neberte ho na lehkou váhu, pokud tak učiníte, zahráváte si se svým zdravím.

Pokud o radonu slyšíte poprvé, pokračujte ve čtení tohoto článku a dozvíte se, jak nad radonem vyzrát.

Co je radon?

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který je všudypřítomný a vzniká přeměnou uranu a radia. Nebezpečí tohoto plynu spočívá v absenci jakýkoliv prvků odhalení – barva, zápach, viditelnost. Kvůli těmto vlastnostem dochází k nevědomému vdechování a následnému ozařování plic zevnitř.

Jak radon změřit a jakých hodnot se obávat?

Nejprve je nutné vědět, že měření můžou provádět pouze firmy, které získaly platné povolené od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Seznam firem lze nalézt na oficiálních stránkách úřadu.

Firmy by měly postupovat následujícím způsobem:

  • Zavedením minimálně 15 sond do hloubky 0,8 – 1 metru, které odeberou vzorek vzduchu z půdy (podloží) a změří tak obsah radonu
  • Vzduch se přenese do odběrných komor a v laboratoři je měřen
  • Vyhodnotí se plynopropustnost základových půd
  • Po těchto měřeních je základová půda zařazena do kategorie radonového rizika – nízké, střední, vysoké riziko

Množství radonu se měří dozimetry a jednotkou je Becquerel na metr krychlový ( Bq/m3)

  • Výška hodnot do 200 Bq/m3 je v pořádku (nulové hodnot nelze dosáhnout)
  • Výška hodnot do 1000 Bq/m3 je potřeba zvážit opatření
  • Výška hodnot nad 1000 Bq/m3 je nutností aplikovat opatření

Délka měření a platnost posudku

Doba samotného měření radonu na vašem pozemku potrvá zhruba 1hodinu. V dalším dni probíhám zpracování výsledků v laboratoři a následném vypracování posudku. Díky posudku bude vybrána vhodný typ izolace a určen počet ochranných vrstev.

Klíčovou roli v délce platnosti hraje právě platná legislativa. Plyn Radon vzniká z uranu, jehož trvanlivost je kolem 1000 let, tudíž se jeho hodnoty nemění, platnost posudku je ovlivněna jen změnou legislativy. Pokud tedy nedojde k její změně, Váš posudek platí na dobu neurčitou.

Ochrana proti radonu

Radon se do vašeho okolí může dostat třemi způsoby. Prvním možným zdrojem je stavební materiál, druhým pak geologické podlaží stavby a třetím zdrojem je voda, zejména spodní voda, která obsahuje zvýšené množství radonu.

Ochranu lze zajistit formou aktivní či pasivní formy.

Aktivní ochranou objektu je časté ovětrávání. Tato forma je vhodná pro radon pocházející ze stavebních materiálů. Zejména při zateplování domů, kde je omezena výměna vzduchu, je vhodné větrat ve velkém množství.

Pasivní ochranou objektu je plynotěsná izolace základové desky. Zhotovením protiradonové základové desky se Váš dům odizoluje od podloží a zabrání tak pronikání radonu dovnitř domu. Ideální a často praktikována je kombinace obou forem.

Radonové mapy

Nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech je geologické podloží. Zvýšené koncentrace radonu v podloží mohou následně ovlivnit i koncentrace radonu ve stavebních materiálech přírodního původu a ve vodě. Pokud stále svůj pozemek hledáte, je dobré využít radonové mapy na stránkách Státního ústavu radiační ochrany.

Za pomoc při zpracování článku děkujeme společnosti Radon Index – měření radonu Beroun.